Brillantina Pittosporum Green


Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton

Family: Pittosporaceae

Genre: Pittosporum

 

Vase life

15 días